Vložit toto video

Opište dole uvedený kód a vložte do vaší webové stránky.


zavřít
      Bookmark and Share
Zvláštní poděkování
Zvláštní poděkování:
Návrh promítacího studia: Eric Huang
Správce překladu: Italia Millan
Překlad a české titulky k filmu a náhledu: Jan Čejka
Překlad pro internetové promítání: Jan Čejka
zavřít

A Newer Version of Flash is needed to display content on this page.


Tribe of Heart Screening Room
  ENGLISH / ČESKY / ESPAÑOL (SUBTITULADA)  / ESPAÑOL (DOBLADA)  / HRVATSKI   
עברית / РУССКИЙ / PORTUGUÊS / POLSKI / SLOVENIAN / SUOMALAINEN / SVENSKA / VIỆT
 
 
V tomto filmu, který získal významná ocenění na četných filmových festivalech, Eddie Lama vypráví o neobyčejné změně ve svém životě, kdy po létech nezájmu a takřka odporu vůči zvířatům láska k malému kotěti otevřela jeho srdce a učinila z něho zachránce opuštěných zvířat v ulicích New Yorku. Eddiho poselství a výzva k soucitu s mimolidskými tvory je i pro nás inspirací a povzbuzením k práci pro tyto naše bližní. Více informací o tomto filmu je možno získat na The Witness

 

   

 
           
           
           

Jenny Stein & James LaVeck
  Zakladatelé Tribe of Heart a tvůrci filmu Jenny Stein a James LaVeck  

Vítejte v internetovém promítání dokumentu Svědek organizace Tribe Of Heart ! Je pro nás velkou radostí sdílet s vámi tento film, který tolik zapůsobil na srdce a mysli mnohých lidí, a povědět vám něco o jeho vzniku a o tom, jak hluboce zapůsobil na lidi po celém světě.

Audience Než jsme započali práci na dokumentu Svědek, setkali jsme se s řadou zcela obyčejných lidí, kteří učinili významné rozhodnutí následovat hlas svého svědomí a učinit to, co považovali za správné, i když to pro ně bylo mnohdy obzvlášť obtížné.

Tito lidé v sobě našli odvahu postavit se proti nepravostem páchaným na ostatních a beze strachu, zloby či obviňování se rozhodli čelit této tragedii cestou nenásilí. Nejdříve změnili svůj vlastní život, a teprve potom si vzali za úkol pomoci ke změně v jejich společnosti. Nešlo jim o vlastní dokonalost, šlo o upřímnost a opravdovost. Šlo o volbu nového směru v životě, o každodenní malé krůčky k dosažení jejich opravdovějšího, soucitnějšího a odvážnějšího postavení ve světě.

El TestigoMarquee Chtěli jsme se s ostatními podělit o tyto neobyčejné příběhy osobní proměny. Založili jsme neziskovou organizaci Tribe of Heart s cílem vytvářet filmy, které dokumentují proměnu lidského svědomí. Nejsou to příběhy hrdinů či velikých osobností; jsou to příběhy těch, kteří hledali cestu, jak se stát lepšími lidmi a svým příkladem ukázali, jak vysokých hodnot lze dosáhnout, když člověk sleduje hlas svého svědomí a otevře své srdce ku pomoci těm nejpotřebnějším.

Peaceable Kingdom Když jsme skončili práci na dokumentu Svědek v roce 2000, měli jsme pěkný pocit z dobře vykonané práce; neměli jsme však ponětí o tom, jak film bude veřejností přijat. Byli jsme překvapeni a potěšeni, když při premieře byl Svědek oceněn cenou za Nejlepší dokumentární film. Brzy nato se stal nejoblíbenějším filmem na jiných festivalech a dostalo se mu nadšené chvály jak od diváků, tak i od medií.

Lidé různého založení a věku, zasaženi příběhem tohoto člověka a jeho proměny, nám nabízeli pomoc s uvedením tohoto filmu pro širší veřejnost. Tolik lidí a tak rozličnými způsoby nám nabízelo pomoc, že jsme často ani nestačili s nimi udržet krok!

Girl and Ducks Během dvou let tisíce lidí si koupili film Svědek přes internet, aby se s ním podělili se svými rodinami a přáteli, a tím zároveň vzbudili pozornost žurnalistů, hlasatelů v mediích, významných osobností a politiků. Nadšení diváci organizovali promítání ve svých komunitách, místních divadlech, školách, univerzitních společnostech, knihovnách a církevních spolcích. Mnozí představili film Svědek obecenstvu v zahraniční a pracovali s námi při přípravě dokumentu v mnoha cizích jazycích - práce, která dodnes pokračuje při vytváření tohoto internetového projektu.

S tím, jak rostl zájem o film Svědek, rostlo i uznání pozitivního vlivu, jaký film měl na mnoho lidí. Příliv cenných návrhů a tvůrčích nápadů pomohl k ještě většímu ocenění u diváků. Získané dary nám umožnily vyvinout nové výchovné programy pro tento film, jakož i pokrýt náklady na produkci dalšího dokumentárního filmu Království pokoje.
world
Není třeba zdůrazňovat, že tato zkušenost zcela změnila náš život. Dokázala nám, že když pracujeme společně pro něco, co nás samé přesahuje a co je důležitější než my sami, pak dopomoct ke změně je daleko snadnější, a je daleko větší odměnou, než jsme si kdy mohli představit.

Shooting Footage Nejjednodušeji vyjádřeno, viděli jsme na vlastní oči, jak proměna jednoho člověka může doopravdy změnit svět. A i když naše lidská společnost je tak často přemožena cynismem, vykořisťováním a násilím, mnohé malé a jednoduché a přitom pozitivní změny konané mnoha lidmi se mohou stát ohromnou sílou, která dopomůže transformaci a pokojné změně.

Zveme vás, abyste se s námi vydali na tuto cestu sebepoznání a služby těm, kteří jsou nejvíce zranitelní, lidem stejně tak jako mimolidským tvorům. Zároveň se mnohému přiučíme, získáme nové přátele a společně budeme sdílet radost z práce, která je tolik důležitá.

Jenny Stein a James LaVeck
Tvůrci filmu a zakladatelé Tribe of Heart

Prosím, pošlete nám své připomínky! Čteme je všechny a pomohou nám k vylepšení této stránky a k přípravě našich budoucích filmů. Průběžně též vybíráme příspěvky důležité pro ostatní diváky a uvádíme je zdola. Můžete též upozornit na připomínky, které vás zaujaly a tím umožnit ostatním, jak snáze najít ty nejcennější.


Vítejte mezi členy Tribe of Heart!

Tolik nás si začíná uvědomovat, že naše planeta je v ohrožení a toužíme svým dílem pomoci. Často však spojit tuto touhu s činy se zdá příliš obtížné a složité.

Tribe of Heart vytvořilo dokument SVĚDEK a jeho online promítání, aby lidem umožnilo se snáze a efektivně zapojit ve vytváření pozitivních společenských změn, kterých je tolik zapotřebí. Každé hnutí k vytvoření spravedlivé společnosti, ať jednotlivě či v rozsahu globálním, začíná jediným krokem, a to rozhodnutím postavit se za ty, kteří jsou zranitelnější než my sami. Eddie učinil toto rozhodnutí v dokumentu SVĚDEK; stejné rozhodnutí můžete učinit i vy. Jakmile tento krok učiníte, s překvapením zjistíte, čeho všeho jste schopni dosáhnout a jak smysluplná tato práce může být.

Tato důležitá proměna je v moci každého z nás, a to jedině tehdy, když učiníme ten první krok. Ve sloupci vpravo je uvedeno několik činností, do kterých se můžeme zapojit hned. Dole pak jsou uvedeny další možnosti, které navazují na náměty v tomto filmu uvedené.KRÁLOVSTVÍ POKOJE
Cesta k domovu

Nový dokumentární film od Tribe of Heart

Preview for Peaceable Kingdom
Otevřte oči... Důvěřujte svému srdci...
Vydejte se na cestu ...


Shlédněte krátký film
A LIFE CONNECTED

od Non-violence United
(12 minut)

A Life Connected"Každé z našich rozhodnutí v minulosti ovlivnilo svět, ve kterém dnes žijeme. A každé rozhodnutí, které ode dneška učiníme, vybuduje svět, ve kterém budeme žít zítra. Existuje způsob, jak vybudovat lepší svět ..."Poučte se o mýtu
"humánní" živočišné výroby

V současné době průmysl založený na využívání zvířat spolu s některými organizacemi na ochranu zvířat propagují názor, že je možné užívat a zabíjet zvířata způsobem, který je možno nazvat soucitným nebo humánním. Věříme, že tento "humánní mýtus" je v rozporu s realitou a že vytváří pozitivní obraz o systému, který není ani spravedlivý, laskavý a ani udržitelný.Don't Buy The Myth

Tribe of Heart, spolu se sdružením bývalých hospodářů, zakladatelů útulků, vychovatelů a umělců si vzal za úkol napravit tuto falešnou akci propagovanou Humánním Mýtem. Naší snahou je pracovat pro vytvoření nenásilné transformace naší společnosti, která by plně respektovala vnitřní důstojnost a hodnotu zvířat i lidí.

Můžete se o tomto širokém tématu více poučit na HumaneMyth.org Pro začátek je zde několik prezentací diapozitivů:

Shlédni "Šťastné krávy: Mýtus"

Happy Cows


Shlédni "Mýtus: Vejce bez klecí"

Cage-Free eggs

Zasej símě pro tuto změnu s dokumentem SVĚDEKEmail InvitationPozvi ostatní, aby shlédli dokument SVĚDEK online
Jestliže shlédnutí tohoto dokumentu bylo pro vás cenné, doporučte jej ostatním svým známým! To je přímý a často velmi účinný způsob, jak dosáhnout pozitivní změny. Čím více nás bude sdílet zvěst tohoto filmu, tím větší všichni společně vytvoříme vlnu změny, která obsáhne celý svět! Náš systém usnadní každému vykročit na tuto cestu. Nač tedy dále čekat? Stisknout zde

Kupte DVD filmu SVĚDEK a podělte se s ostatními
Witness DVDNěkdy je snažší přimět ostatní, aby shlédli film, když jim jej osobně nabídnete nebo spolu s nimi shlédnete. V takovém případě můžete koupit DVD a předat je ostatním členům rodiny, přátelům, spolupracovníkům, studentům, učitelům, žurnalistům, spirituálním vzdělavatelům, knihovníkům, zvoleným představitelům nebo komukoliv, o kom víte, že by film ocenil. Kdybyste chtěli dát film jako dárek více lidem, náš Gift of Compassion nabízí 50% slevu za svazek 10ti DVD.
Více informací


Vložit náhled (preview)
Snadno můžete s filmem seznámit více lidí pomocí náhledů dokumentu SVĚDEK nebo našeho nového filmu KRÁLOVSTVÍ POKOJE: CESTA K DOMOVU na naší webové stránce, blogu nebo facebook. Mnozí lidé s pohnutím sledovali jen tyto naše náhledy; můžete též pomoct daleko více lidem se seznámit s tímto online představením, které umožňuje shlédnout film SVĚDEK v kompletní formě. Dole uvedené odkazy ("links") vám to umožní:

Vyžádat kód pro vložení náhledu k filmu SVĚDEK:


Vyžádat kód pro vložení náhledu k filmu KRÁLOVSTVÍ POKOJE:

Využijte různé způsoby, jak seznámit ostatní s filmem SVĚDEKSocial Networking
Ať máte blog, Facebook nebo MySpace stránku, Twitter či jiný druh sdílení informací online, můžete ostatní seznámit s dokumentem SVĚDEK a upozornit je na naši webovou stránku. Stačí stisknout dolní bílý knoflík označený "share" (sdílet).

Bookmark and Share

Zorganizujte promítání dokumentu SVĚDEK
Můžete dát dohromady promítání jen pro malou skupinu svých přátel a svoji rodinu. Promítání pro větší obecenstvo je možno zorganizovat v místní knihovně, školní učebně, přednáškové síni, yoga centrech, v církvích a mnohých jiných veřejných místech. Promítání pro širokou veřejnost je možno zařídit v kinosálech nebo přednáškových síních na univerzitách. Ať je to jenom jeden divák nebo diváků tisíc, pomůžete změnit život jednoho nebo mnohých, a tak přispět k proměně celého světa. Více informací


Zapojte se v Tribe of Heart

Tribe of Heart team
Tribe of Heart tým při Světové premiéře Království pokoje: Cesta k domovu

Pomozte nám finančně pokračovat v naší práci
Váš příspěvek nám umožní připravit další filmy jako SVĚDEK a KRÁLOVSTVÍ POKOJE: CESTA K DOMOVU, jakož i vytvořit nové pomůcky jako toto online představení, které umožňuje komukoliv a kdekoliv shlédnout a podělit se s těmito filmy. Cílem Tribe of Heart je povzbudit soucitné lidi na celém světě a zapojit je v budování laskavějšího světa. Kdybyste chtěli podpořit tuto naši vizi, můžete poslat třeba i malý finanční dar. 

Donate


Objednejte si Tribe of Heart e-mail časopis a sledujte naši činnost na Facebook a Twitter

Získáte čerstvé zprávy o naší Global Tribal Initiative, která umožní, aby zvěst a poslání našich filmů byly srozunitelné a dosažitelné většině lidí na světě. Náš informační bulletin HeartBeat vás bude průběžně informovat o dalších našich filmech a projektech, včetně našeho nejnovějšího dokumentu KRÁLOVSTVÍ POKOJE: CESTA K DOMOVU, který bude brzy vydán na DVD. Informace nám poskytnutá prostřednictvím vaší e-mail bude důvěrná a nebude s nikým jiným sdílena.

Twitter

Děkujeme vám; ještě jedna poslední myšlenka

Cokoliv děláme je nám umožněno díky síle celé veřejnosti. Ač naše práce sebou nesla uvědomění si mnoha bolestivých skutečností, pomohla nám též poznat, jak mnoho je lidí, a to jakéhokoliv původu, kteří na sebe berou odpovědnost za své činy a jejich následky pro ostatní tvory; a kteří chtějí žít tak, aby nikoho nezraňovali a nevykořisťovali. Žít s odpovědností za štěstí a dobro druhých je jedním z největších darů, které můžeme světu dát. Děkujeme vám za návštěvu v Tribe of Heart online představení.

 
Čteme všechny vaše příspěvky a velmi si vážíme všech vašich připomínek. Zdokonalování většiny našich projektů je možné právě díky vašim připomínkám. Vzhledem k omezenému počtu těch, kteří na projektu pracují a k velkému množství připomínek, které dostáváme, není možné, abychom na všechny odpověděli - a to zvlášť v době úprav jako je sestřihování některého z našich filmů. To však neznamená, že bychom vaše e-maily s vděčností nepřijímali! Naopak, posílejte nám své připomínky; když právě nejsme zaměstnáni úpravami či filmováním, vynasnažíme se na všechny odpovědět, jak jen nám to bude možné. Na e-maily časově a obsahem prioritní odpovíme co nejdříve.

 
 
Email: mail@tribeofheart.org Tribe of Heart, Ltd.
PO Box 149
Ithaca, NY 14851
Telefon: 607.275.0806 Fax: 607.275.0702